msi k9 neo v2 температура ядра выше температуры проца

27.06.2011 20:34 Администратор
Печать PDF
Рейтинг пользователей: / 5
ХудшийЛучший 

msi k9 neo v2Материнская плата msi k9 neo v2. Проблема с температурами ядер.

Системная плата 38 °C (100 °F)

ЦП 29 °C (84 °F)

ЦП 1 / Ядро 1 59 °C (138 °F)

ЦП 2 / Ядро 2 66 °C (151 °F)

 

MCP 50 °C (122 °F)

 

Диод ГП 44 °C (111 °F)

WDC WD10EARS-22Y5B1 32 °C (90 °F)

WDC WD2500JS-22MHB0 36 °C (97 °F)

Вентиляторы

ЦП 3125 RPM

Версия биос 2.9 Проблема начала наблюдаться после  прошивки нового биоса. Форумы пишут, что для этой материнской платы не верные показатели температуры довольно частое явление.

Ñâîéñòâà äàò÷èêà
Òèï äàò÷èêà Winbond W83627DHG (ISA A10h)
Òèï äàò÷èêà ÃÏ Diode (ATI-Diode)
Ñèñòåìíàÿ ïëàòà MSI MS-7369
Îáíàðóæåíî âñêðûòèå êîðïóñà Äà

Òåìïåðàòóðû
Ñèñòåìíàÿ ïëàòà 38 °C (100 °F)
ÖÏ 29 °C (84 °F)
ÖÏ 1 / ßäðî 1 59 °C (138 °F)
ÖÏ 1 / ßäðî 2 66 °C (151 °F)
MCP 50 °C (122 °F)
Äèîä ÃÏ 44 °C (111 °F)
WDC WD10EARS-22Y5B1 32 °C (90 °F)
WDC WD2500JS-22MHB0 36 °C (97 °F)

Âåíòèëÿòîðû
ÖÏ 3125 RPM
Ãðàôè÷åñêèé ïðîöåññîð 30%

Âîëüòàæ
ßäðî ÖÏ 1.35 V
+3.3 V 3.39 V
+5 V 4.97 V
+12 V 11.92 V
Áàòàðåÿ VBAT 3.07 V
Debug Info F FF 36 FF / FF FF
Debug Info T 36 31 21 / 255
Debug Info V A9 5F CF CF 78 77 89 (03)
Debug Info I C1 A023

------[ Motherboard Info ]------

Motherboard ID : 64-0100-000001-00101111-031709-ATHLON64$1ADKU004_A7369NMS V2.9 031709
Motherboard Model : MSI K9N Neo v2/v3 (MS-7369)
Motherboard Chipset : nVIDIA nForce 560, AMD Hammer

DMI MB Manufacturer : MSI
DMI MB Product : MS-7369
DMI MB Version : 1.0
DMI MB Serial : To be filled by O.E.M.
DMI SYS Manufacturer: MSI
DMI SYS Product : MS-7369
DMI SYS Version : 1.0
DMI SYS Serial : To Be Filled By O.E.M.
DMI BIOS Version : V2.9

------[ GPIO @ isa 24C0 ]------

0000 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 65 48 48 48 00
0010 00 00 00 48 48 48 48 48 68 68 68 68 68 48 48 48
0020 48 48 48 48 48 68 68 68 68 48 68 48 48 00 48 48
0030 48 48 48 68 68 48 48 48 48 48 20 48 48 48 48 00

ITE 87xx HWMonitor Port = 0000h
ITE 87xx Device ID = 0000h
ITE 87xx Version = 00h

Winbond SuperIO HWMonitor Port = 0A10h
Winbond SuperIO Device ID = A023h
Winbond Sensor ID A3/5C/reg$58 = A3 / 5C / C1

Fintek SuperIO HWMonitor Port = 0000h
Fintek SuperIO Device ID = 0000h

LPC47 SuperIO HWMonitor Port = 0000h
LPC47 SuperIO Device ID = FFFFh

------[ LM78 ISA Sensor Device at 0A10 ]------

0000 04 FF 04 FA 03 00 00 00 01 01 01 01 3C 3C 01 01
0010 04 FF 78 00 00 01 01 3C 43 17 00 00 FF FF FF C4
0020 AA 5F CF CF 78 77 89 26 FF 36 FF DA 00 16 A1 00
0030 83 08 20 AA 03 C2 18 01 28 79 82 C1 29 20 04 FF
0040 03 8E 10 FF FF FF 07 F5 2D 00 40 C4 90 95 00 A3
0050 FF FF 00 FF FF FF 00 80 C1 FF FF FF 19 A5 00 05
0060 04 7F 40 00 01 01 3C FF 01 FF 01 FF FF FF FF FF
0070 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0080 04 FF 04 FA 03 00 00 00 01 01 01 01 3C 3C 01 01
0090 04 FF 78 00 00 01 01 3C 43 17 00 00 FF FF FF C4
00A0 AA 5F CF CF 78 77 89 26 FF 36 FF DA 00 16 A1 00
00B0 83 08 20 AA 03 C2 18 01 28 79 82 C1 29 20 04 FF
00C0 03 00 10 FF FF FF 07 F5 2D 00 40 C4 90 95 00 A3
00D0 FF FF 00 FF FF FF 00 80 C1 FF FF FF 19 A5 00 05
00E0 04 7F 40 00 01 01 3C FF 01 FF 01 FF FF FF FF FF
00F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

Bnk0 FF FF 00 FF FF FF 00 80 C1 FF FF FF 19 A5 00 05
Bnk1 1F 80 00 41 00 41 01 CE FF FF FF FF FF FF FF FF
Bnk2 14 00 00 4B 00 50 1A 02 FF FF FF FF FF FF FF FF
Bnk3 00 00 04 03 01 07 05 01 05 02 00 00 16 02 00 00
Bnk4 3B 13 FF 00 00 E0 00 08 2F CE 1C 9B 09 5D 20 7F
Bnk5 CE C0 0B FF 69 08 21 46 29 91 00 00 12 00 00 00
Bnk6 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

------[ ACPI Temperatures & Fans ]------

_TZ_.THM0._TMP :
_TZ_.THM1._TMP :
_TZ_.THR0._TMP :
_TZ_.THR1._TMP :
_TZ_.TZ00._TMP :
_TZ_.TZ01._TMP :
_TZ_.RTMP :
_TZ_.RFAN :
_TZ_.RFAN(0) :
_TZ_.RFAN(1) :
_SB_.ATKD._HID :
_SB_.ATKD.TMPR :
_SB_.PCI0.LPC0.EC0_.CCTV :
_SB_.PCI0.LPC0.EC0_.LRPM :
_SB_.PCI0.LPC0.EC0_.HRPM :
_SB_.PCI0.SBRG.EC0_.ECPU :
_SB_.PCI0.SBRG.EC0_.TACH(0):
_SB_.PCI0.SBRG.EC0_.TACH(1):
_SB_.PCI0.SBRG.EC0_.TAH0 :
_SB_.PCI0.SBRG.EC0_.TAH1 :
_SB_.PCI0.SBRG.EC0_.ST00 :
_SB_.PCI0.SBRG.EC0_.SC01 :
_SB_.PCI0.SBRG.EC0_.SC02 :
_SB_.PCI0.SBRG.EC0_.SC03 :
_SB_.PCI0.SBRG.EC0_.SC04 :
_SB_.PCI0.SBRG.EC0_.SC05 :
_SB_.PCI0.SBRG.EC0_.SC06 :
_SB_.PCI0.PIB_.EC0_.TCRT :
_SB_.PCI0.SBRG.EC0_.CTPM :
_SB_.PCI0.SBRG.EC__.CPUT :
_SB_.PCI0.SBRG.EC__.SYST :
_SB_.PCI0.LPC_.EC0_.CTMP :
_SB_.PCI0.LPCB.EC0_.CTMP :
_SB_.PCI0.LPC_.EC0_.TMP1 :
_SB_.PCI0.LPC_.EC0_.TMP2 :
_SB_.PCI0.LPC_.EC0_.TMPI :
_SB_.PCI0.LPC_.EC0_.TMPV :
_SB_.PCI0.LPCB.EC0_.A1TP :
_SB_.PCI0.LPCB.EC0_.A2TP :
_SB_.PCI0.LPCB.EC0_.FAN0 :
_SB_.PCI0.LPCB.EC__.TS1R :
_SB_.PCI0.LPCB.EC__.TS2R :
_SB_.PCI0.LPCB.EC__.TS3R :
_SB_.PCI0.LPCB.EC__.F1FL :
_SB_.PCI0.LPCB.EC__.F1FH :
_SB_.PCI0.LPCB.EC__.F2FL :
_SB_.PCI0.LPCB.EC__.F2FH :
_SB_.PCI0.LPC_.H8EC.RTMP :
_SB_.PCI0.LPC_.H8EC.LTMP :
_SB_.PCI0.LPC_.H8EC.MTMP :
_SB_.PCI0.LPC_.H8EC.GTMP :

==========================================================================

------[ 2 SMBuses detected ]------

------[ SMBus #0 ]------

SMBus Type : nForce2/3/4/5/6 - Primary
SMBus Port : 2D00
Can Have SPD: Yes
Scan Type : Full

------[ SMBus Device B00-D50 ]------

0000 80 08 08 0E 0A 61 40 00 05 25 40 00 82 08 00 00 .....a@..%@.....
0010 0C 04 38 01 02 00 03 3D 50 50 60 32 1E 32 2D 80 ..8....=PP`2.2-.
0020 17 25 05 12 3C 1E 1E 00 00 39 69 80 14 1E 00 00 .%..<....9i.....
0030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 28 ...............(
0040 7F 7F 7F 25 00 00 00 00 41 4B 4C 44 44 34 38 46 %....AKLDD48F
0050 2D 41 38 4B 49 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 -A8KI5..........
0060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0080 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
0090 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
00A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
00B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
00C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
00D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
00E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
00F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................

------[ SMBus Device B00-D51 ]------

0000 80 08 08 0E 0A 61 40 00 05 25 40 00 82 08 00 00 .....a@..%@.....
0010 0C 04 38 01 02 00 03 3D 50 50 60 32 1E 32 2D 80 ..8....=PP`2.2-.
0020 17 25 05 12 3C 1E 1E 00 00 39 69 80 14 1E 00 00 .%..<....9i.....
0030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 28 ...............(
0040 7F 7F 7F 25 00 00 00 00 41 4B 4C 44 44 34 38 46 %....AKLDD48F
0050 2D 41 38 4B 49 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 -A8KI5..........
0060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0080 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
0090 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
00A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
00B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
00C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
00D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
00E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
00F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................

------[ SMBus #1 ]------

SMBus Type : nForce2/3/4/5/6 - Secondary
SMBus Port : 2E00
Can Have SPD: No
Scan Type : Full

------[ SMBus Device B01-D2F ]------

0000 C2 0F 00 01 07 00 18 00 00 FF FF FF FF FF FF FF ................
0010 FF FF FF FF 14 62 02 05 FF FF FF FF FF FF FF FF .....b..........
0020 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
0030 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
0040 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
0050 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
0060 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
0070 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
0080 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
0090 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
00A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
00B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
00C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
00D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
00E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
00F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................

------[ SMBus Device B01-D2F ]------

0000 FFC2 FF0F FF00 FF01 FF07 FF00 FF18 FF00 FF00 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
0010 FFFF FFFF FFFF FFFF FF14 FF62 FF02 FF05 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
0020 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
0030 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
0040 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
0050 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
0060 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
0070 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
0080 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
0090 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
00A0 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
00B0 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
00C0 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
00D0 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
00E0 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
00F0 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF


Обновлено 01.08.2011 08:21

Комментарии   

 
0 #1 Батькоу 03.11.2011 17:08
MSI по жизни с температурой мудрят :o
Цитировать
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

| + - | RTL - LTR